شرایط ثبت نام

خلاصه ای از شرایط کلاسهای عمومی کانون شطرنج متفکران ایران (مرکز شطرنج استاد هرندی)

 • پیشرفته
 • 240 هزار تومان
 • تعداد جلسات هر دوره (8 جلسه)
 • مدت زمان هر جلسه (90 دقیقه)
 • تعداد جلسات در هفته (2 جلسه)
 • روزهای زوج یا فرد
 • ویژه کودکان و نوجوانان
 • متوسطه
 • 220 هزار تومان
 • تعداد جلسات هر دوره (8 جلسه)
 • مدت زمان هر جلسه (90 دقیقه)
 • تعداد جلسات در هفته (2 جلسه)
 • روزهای زوج یا فرد
 • ویژه کودکان و نوجوانان
 • آمادگی – مقدماتی
 • 200 هزار تومان
 • تعداد جلسات هر دوره (8 جلسه)
 • مدت زمان هر جلسه (90 دقیقه)
 • تعداد جلسات در هفته (2 جلسه)
 • روزهای زوج یا فرد
 • ویژه کودکان و نوجوانان